2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowień w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.27.2022)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
11.08.2022 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci SN-15kV i nn 0,4kV na terenie działek nr 105/2, 102, 108/15, 108/16, 108/23, 108/24, 108/31, 108/32, 151, 77 obręb Zalesie w miejscowości Ameryczka, przez:
 
1.Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.739.2022.IJ z dnia 04.08.2022., (wpływ: 09.08.2022 r.),
2.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.8.2022.TZ z dnia 28.07.2022 r., (wpływ: 01.08.2022 r.),
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej
     /-/
Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (11 sierpnia 2022, 14:26:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83