Protokół kontroli Nr 30/22

Protokół kontroli nr 30/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szubinie
1 czerwca 2022 r.


W środę  1 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, sala nr 31 realizując uchwałę Nr XLI/363/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok w godzinach od 14.00 do 15:45 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Mariusz Piotrkowski w następującym składzie:
1. Michalak Artur - Przewodniczący Komisji
2. Hanna Adamczewska
3. Pietrzycki Mariusz
4. Rejment Maciej – nieobecny
5. Woźniak Beata.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
1. Analiza protokołów z kontroli dotyczącej pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za rok 2021.
2. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
·  analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
·  analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
·  zapoznanie się z opinią RIO w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
·  przygotowanie opinii Komisji o wykonaniu budżetu,
·  wysłuchanie opinii Burmistrza w powyższej sprawie i zapoznanie Burmistrza ze stanowiskiem Komisji,
· opracowanie i przegłosowanie projektu wniosku wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za 2021 rok.Na podstawie § 87 ust. 1 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie (8 czerwca 2022)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 lipca 2022, 15:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79