Zarządzenie nr 0050.1.171.2011Burmistrza Szubinaz dnia 9 grudnia 2011w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Skórzewo Gmina Szubin

Zarządzenie nr 0050.1.171.2011
Burmistrza Szubina
z dnia 9 grudnia 2011


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Skórzewo Gmina Szubin

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 17 ust. 4 uchwały nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skórzewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 247, poz. 2344) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwołać zebranie wiejskie w sołectwie Skórzewo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na dzień 10 stycznia 2012r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.
2. Porządek zebrania będzie następujący:
1) Otwarcie zebrania.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybory sołtysa i rady sołeckiej:
a) zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
b) wybory komisji skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie wyborów sołtysa;
d) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej;
e) wybory członków rady sołeckiej;
5) Wolne wnioski.
6) Zakończenie zebrania.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na terenie sołectwa Skórzewo, a także umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin , adres: www.bip.szubin.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ

Ignacy Pogodzińskipobierz zeskanowane zarządzenie (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (13 grudnia 2011, 10:17:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 grudnia 2011, 07:33:49)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196