Zarządzenie nr 0050.1.168.2011Burmistrza Szubinaz dnia 6 grudnia 2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.1.168.2011
Burmistrza Szubina
z dnia 6 grudnia 2011


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789 i Nr 187, poz. 1110), uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 54, poz. 901 i 902) oraz uchwały Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie o wartości przekraczającej 100.000 zł, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 258/23 o powierzchni 0,1746 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 13057, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie na okres 6 tygodni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej: www.bip.szubin.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do zarządzenia nr 0050.1.168.2011
Burmistrza Szubina
z dnia 6 grudnia 2011 r.

W Y K A Z

nieruchomości położonej w Szubinie, przeznaczonej do zbycia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Numer działki Powierzchnia (ha) Księga wieczysta Cena gruntu (zł)
258/23 0,1746 13057 126.000,00

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w rejonie ulic Pałuckiej i Wiewiórowskiego w Szubinie. Kształt działki – wielobok, teren płaski. W części przyległej do ulicy Pałuckiej częściowo zakrzaczona i porośnięta samosiewami drzew liściastych. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.
Wzdłuż granicy równoległej do przylegającej ulicy Pałuckiej przebiega trasa ciepłociągu. Tereny sąsiednie uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizacyjną (deszczową i sanitarną), cieplną, elektroenergetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
Uciążliwość: Ograniczenie w sposobie zabudowy i zagospodarowania terenu zajętego pod trasą ciepłociągu.
W dniu 1 czerwca 2005 roku Burmistrz Szubina wydał decyzję znak GP.7331-118/05, ustalającą warunki zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki numer 258/23 w Szubinie.
W/w działka położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miasta Szubina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r., który określi jej przeznaczenie.
Osoby, które uważają, że przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 - ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po upływie 6-cio tygodniowego okresu wywieszenia tego wykazu.
Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie (pokój nr 11), tel. 52-391-07-52 oraz na stronie internetowej www.bip.szubin.pl.U z a s a d n i e n i e

Działka numer 258/23 o powierzchni 0,1746 ha położona w Szubinie, stanowi własność Gminy Szubin i nie jest obciążona prawem osób trzecich.
Dla w/w terenu, w dniu 1 czerwca 2005r., Burmistrz Szubina wydał decyzję znak GP.7331-118/05 ustalającą warunki zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki numer 258/23 w Szubinie.
W/w działka położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miasta Szubina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r., który określi jej przeznaczenie.
Stosownie do zapisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
W powyższym stanie podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.BURMISTRZ

Ignacy Pogodzińskipobierz zeskanowane zarządzenie (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (12 grudnia 2011, 14:06:41)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2011, 10:47:01)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325