Zarządzenie nr 0151-185/10Burmistrza Szubinaz dnia 21 grudnia 2010w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości

Zarządzenie nr 0151-185/10
Burmistrza Szubina
z dnia 21 grudnia 2010


w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości

Na podstawie art. 47a ust.1, pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić nowy numer porządkowy 3 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 208/6, położonej przy ul. Słonecznej w Małych Rudach gm. Szubin.
2. Ustalić nowy numer porządkowy 30b dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 66/7, położonej w Starym Jarużynie gm. Szubin.
3. Ustalić nowy numer porządkowy 8 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 553/17, położonej przy ul. Jaśminowej w Rynarzewie gm. Szubin.
4. Ustalić nowy numer porządkowy 7c dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 289/17, położonej przy ul. Bydgoskiej w Zamościu gm. Szubin.

§ 2. Ustalić z urzędu nowy numer porządkowy 43a dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20/9, położonej w Starym Jarużynie gm. Szubin.

§ 3. Niniejszym zarządzeniem w wyniku podziału gruntów w Szubinie-Wsi gm. Szubin dla działki nr 182/6 pozostawić nr 17, a dla działki nr 182/3 ustalić nowy numer porządkowy 17a.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Zarządzania Drogami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.wz. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZApobierz zeskanowane zarządzenie (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2010, 11:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460