Zarządzenie nr 0151-183/10Burmistrza Szubinaz dnia 15 grudnia 2010w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 0151-183/10
Burmistrza Szubina
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; ze zm.: z 2010 r. Nr 106, poz. 675 Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) art. 3a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.: z 2000 r. Nr 29, poz. 355, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) oraz uchwały Nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 114, poz. 1420), zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal użytkowy oznaczony numerem 12 znajdujący się w budynku numer 39, w Szubinie, przy ul. 3 Maja, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, opisany w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Oddać na rzecz nabywcy lokalu użytkowego, określonego w § 1 w użytkowanie wieczyste grunt, obejmujący działkę numer 1653 o powierzchni 0,1064 ha, położoną w Szubinie, przy ul. 3 Maja, zapisaną w księdze wieczystej KW 14956 – w 39/715 jej części, do 20 grudnia 2098 r.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.bip.szubin.pl, oraz przesłana osobom, którym stosownie do art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-183/10
Burmistrza Szubina
z dnia 15 grudnia 2010 r.


WYKAZ

lokalu użytkowego Nr 12, znajdującego się w budynku oznaczonym numerem 39, w Szubinie, przy ul. 3 Maja, który przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącym działkę nr 1653 o łącznej powierzchni 0,1064 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 14956.

Lp. Numer
lokalu
Powierzchnia
użytkowa
lokalu
użytkowego
Powierzchnia
użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
Cena –
wartość
szacunkowa
Udział
ułamkowy
w gruncie
i częściach
wspólnych
1. 12 37,70 m² brak 82.900,00 zł
w tym
ułamkowa
wartość
gruntu –
4.680,00 zł
39/715

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej; podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być zaktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 4 uchwały Nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu użytkowego.

Osoby, które uważają, że przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.Uzasadnienie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze późn. zm).

Art. 37 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy pozwala na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Na podstawie art. 34, ust. 6 wspomnianej ustawy w dniu 27 maja 2010 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę Nr XLIX/367/10 w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szubin, w której pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych przyznano ich najemcom oraz określono warunki, jakie muszą oni spełnić.
Najemca lokalu użytkowego oznaczonego numerem 12, znajdującego się w budynku oznaczonym numerem 39, w Szubinie przy ul. 3 Maja, zajmuje przedmiotowy lokal użytkowy na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w dniu 1 lutego 2008 r. i złożył stosowny wniosek, w którym wyraził chęć wykupu przedmiotowego lokalu. Ponadto zgodnie z § 3 w/w uchwały Rady Miejskiej w Szubinie, Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego w dniu 21 października br. pozytywnie zaopiniowała sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego odbędzie się równocześnie z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącym działkę nr 1653 o łącznej powierzchni 0,1064 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 14956.

W powyższym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest uzasadnione.BURMISTRZ

Ignacy Pogodzińskipobierz zeskanowane zarządzenie (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2010, 11:39:59)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 grudnia 2010, 08:35:43)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1444