Zarządzenie nr 0151-177/10Burmistrza Szubinaz dnia 7 grudnia 2010w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 0151-177/10
Burmistrza Szubina
z dnia 7 grudnia 2010


w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, i Nr 106, poz. 675) oraz § 8 Załącznika do uchwały Nr LIII/443/10 z dnia 4 listopada 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania zadań publicznych powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) Mariusz Piotrkowski - Przewodniczący komisji
2) Marek Nowicki - Członek komisji
3) Piotr Kmieć - Członek komisji
4) Benigna Olszewska - Członek komisji
5) Małgorzata Łapaczyńska - Sekretarz komisji

§ 2. Nadaje się regulamin pracy komisji w brzmieniu:
 1. Przedmiotem pracy komisji konkursowej jest ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w ocenie ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.
 3. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby.
 4. Komisja konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe w terminie do 30 dni od dnia składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Posiedzenia komisji konkursowej zwoływane są przez jej Przewodniczącego.
 6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Do oceny merytorycznej zostają dopuszczone oferty spełniające wymogi formalne.
  1. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniach konkursowych, a jej wyniki w formie punktowej, nanoszone są na kartę oceny zadań, stanowiącej załącznik nr 1 oraz załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  2. Na podstawie przyznanej punktacji komisja formułuje propozycje wyboru ofert wraz z wysokością wsparcia w sporządzonym przez nią protokole,
  3. Protokół zawierający wykaz wszystkich ofert wraz z oceną punktową i propozycją wysokości wsparcia, Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-177/10
Burmistrza Szubina
z dnia 7 grudnia 2010 r.
pobierz załącznik (16kB) pdf



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-177/10
Burmistrza Szubina
z dnia 7 grudnia 2010 r.
pobierz załącznik (19kB) pdf




BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński



pobierz zeskanowane zarządzenie (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2010, 11:11:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 stycznia 2011, 08:11:20)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431