Zarządzenie nr 0151-178/10Burmistrza Szubinaz dnia 8 grudnia 2010w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych zakresie krzewienia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szubin

Zarządzenie nr 0151-178/10
Burmistrza Szubina
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych zakresie krzewienia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szubin

Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 28 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szubin. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 5 stycznia 2011 r.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stornie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie (www.umszubin.nazwa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 5. Wyniki ogłoszonego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stornie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie (www.umszubin.nazwa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a oferenci, którym przyznano dotacje, zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0151-178/10
Burmistrza Szubina
z dnia 8 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 28 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)

BURMISTRZ SZUBINA
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

ogłasza

otwarty konkurs ofert nr 4 na wykonanie zadania w zakresie krzewienia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szubin

I. Podmioty uprawnione
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe, lub stowarzyszenie sportowe, posiadające osobowość prawną, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, mające siedzibę na terenie gminy Szubin.

II. Rodzaj zadań
 1. Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Szubin.
 2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych
 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 192.200 złotych.
 2. Kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu, jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Szubin w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Podaje się do wiadomości, że na realizację przedmiotowego zadania udzielono dotacji podmiotom uprawnionym w 2010 roku w kwocie 184.660 zł.


IV. Warunki i termin składania ofert
 1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 5 stycznia 2011 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, pokój nr 20.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151-178/10 Burmistrza Szubina z dnia 8 grudnia 2010 r. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.szubin.pl) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie (pokój nr 6).
 3. W szczególności oferta powinna zawierać:
  1. nazwę i siedzibę oferenta,
  2. dokładny adres oferenta, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail,
  3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe,
  4. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
  5. rodzaj i cel zadania,
  6. szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,
  7. kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (określonych w § 5 projektu uchwały Nr III/…./10 z dnia ………………… w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Szubin) z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanego do uzyskania wsparcia finansowego z budżetu gminy,
  8. wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego,
  9. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
  10. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.
 4. Do oferty, o której mowa w ust. 1 dołączyć należy co najmniej:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert,
  2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
  3. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,
  4. merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za rok budżetowy poprzedzający rok w którym składana jest oferta.
 5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::pobierz zeskanowane zarządzenie (346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 grudnia 2010, 15:43:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 stycznia 2011, 14:34:54)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1444