Zarządzenie nr 0151-162/08Burmistrza Szubinaz dnia 22 grudnia 2008w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151-162/08
Burmistrza Szubina
z dnia 22 grudnia 2008


w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i 1364), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.  Ustalić nowy numer porządkowy 3 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 48/4, położonej przy ul. Wodnej w przysiółku Nadkanale, obręb geodezyjny Zamość gm. Szubin.
2. Ustalić nowy numer porządkowy 10 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 99/1, położonej we wsi Niedźwiady gm. Szubin.
3. Oznaczyć numerem porządkowym 1A budynek położony na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19 we wsi Wolwark gm. Szubin, tj. numerem porządkowym, który ma cała nieruchomość, z dodatkowym oznaczeniem wielką literą alfabetu łacińskiego A.
4. Ustalić nowy numer porządkowy 18 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/20, położonej przy ul. Jesiotrowej w Zamościu gm. Szubin.
5. Ustalić nowy numer porządkowy 6 dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 268/14, położonej przy ul. Poziomkowej w Szubinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Zarządzania Drogami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (23 grudnia 2008, 08:07:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (23 grudnia 2008, 10:31:18)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1460