Zarządzenie nr 0151-140/08Burmistrza Szubinaz dnia 21 listopada 2008w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151-140/08
Burmistrza Szubina
z dnia 21 listopada 2008


w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i 1364), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić nowy numer porządkowy 3a dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1495/4, położonej przy ul. Winnica w Szubinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Zarządzania Drogami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (28 listopada 2008, 07:54:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730