Zarządzenie nr 0050.1.137.2020Burmistrza Szubinaz dnia 30 lipca 2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.1.137.2020
Burmistrza Szubina
z dnia 30 lipca 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) oraz Uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3433), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe, położone w Ciężkowie, Chobielinie, Dąbrówce Słupskiej, Drogosławiu, Kowalewie, Królikowie, Mąkoszynie, Niedźwiadach, Pińsku, Samoklęskach Małych, Słonawach, Smolnikach, Szubinie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku i Żędowie, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (445kB) pdf

Zarządzenie zmieniające nr 0050.1.146.2020.

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (30 lipca 2020, 14:47:42)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (12 sierpnia 2020, 08:06:56)
Zmieniono: dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147