Zarządzenie nr 0050.1.134.2020Burmistrza Szubinaz dnia 28 lipca 2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Godzimierzu stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050.1.134.2020
Burmistrza Szubina
z dnia 28 lipca 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Godzimierzu stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 3433), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Godzimierzu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 85/3 o powierzchni 0,1502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00019294/8 opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu, a ponadto informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
         /-/
Mariusz Piotrkowski

pobierz zarządzenie (316kB) pdfmetryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (30 lipca 2020, 12:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254