Uchwała nr XIX/177/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2004w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 200r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)

Uchwała nr XIX/177/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2004


w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 200r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić Burmistrza Szubina z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Pałuckiej w Szubinie, oznaczonych geodezyjnie jako działki: numer 258/10 o powierzchni 0,00.92 ha, księga wieczysta KW 16739 i numer 258/16 o powierzchni 1,09.39 ha, księga wieczysta KW 13057, które to nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Pałuckiej w Szubinie, oznaczone geodezyjnie jako działki: numer 258/10 o powierzchni 0,00.92 ha i numer 258/16 o powierzchni 1,09.39 ha stanowią własność Gminy Szubin.
Dla powyższego terenu decyzją Nr: GP.7331-170/04 z dnia 16.08.2004r. ustalił warunki zabudowy z których wynika, że na w/w działkach realizowana może być inwestycja polegająca na zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej -budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Stosownie do zapisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska ma uprawnienie zwolnić Burmistrza Szubina z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Przedmiotowe zwolnienie pozwoli Burmistrzowi wybrać inwestora, który w optymalnie krótkim czasie na powyższych nieruchomościach wybuduje budynki mieszkalne ponosząc niewielkie koszty, a tym samym uzyska się niezbyt drogie mieszkania, przede wszystkim dla mieszkańców gminy Szubin.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.


Przewodniczący Rady

Andrzej Wrona


pobierz treść uchwały (62kB) pdf