Uchwała nr XIX/176/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2004w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Szubina na dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanych pomiędzy Gminą Szubin a Skarbem Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)

Uchwała nr XIX/176/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Szubina na dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanych pomiędzy Gminą Szubin a Skarbem Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę dla Burmistrza Szubina na dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 292/36 i 292/38 o łącznej powierzchni 0,19.63 ha, zapisanych aktualnie w księgach wieczystych KW 24601 i KW 20618 - na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną przy ulicy Kościuszki w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 1483/1 o powierzchni 0,09.77 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW 414.

§ 2. Zamiana, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje w celu poprawy warunków lokalowych Komisariatu Policji w Szubinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 stycznia 2004r. Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią wystąpiła do Burmistrza o przekazanie nieruchomości zabudowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Szubinie, uzasadniając swój wniosek tym, że w obecnej siedzibie przy ul. Kościuszki w Szubinie brak jest możliwości wykonania robót polegających na modernizacji pomieszczeń biurowych, rozbudowie pomieszczeń garażowych i udoskonaleniu wjazdu oraz placu manewrowego na terenie jednostki. Wykonanie powyższych prac uniemożliwia zwarta zabudowa obiektów kubaturowych.
Pismem z dnia 10 marca 2004r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wystąpiła o przekazanie na powyższy cel nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin położonej przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie. Należy dodać, że udostępnienie wnioskowanej nieruchomości na rzecz Komisariatu Policji w Szubinie nastąpiłoby w drodze zamiany pomiędzy Gminą Szubin, a Skarbem Państwa, na nieruchomość zabudowaną położoną przy ulicy Kościuszki w Szubinie.
W wyniku zamiany, o której mowa wyżej, Gmina Szubin stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kościuszki, w której aktualnie jest siedziba Komisariatu Policji w Szubinie.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt poprawy warunków lokalowych jednostki zajmującej się zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Szubin, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


Przewodniczący Rady

Andrzej Wrona


pobierz treść uchwały (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (6 września 2004, 14:09:18)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 września 2004, 10:15:02)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1377