Uchwała nr XIX/174/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2004w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)

Uchwała nr XIX/174/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2004


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustalić szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Ustalić stawkę za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie w wys. 8,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIV/193/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
2) Uchwała Nr XXX/291/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001r. o zmianie uchwały Nr XXIV/193/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.Załącznik
do uchwały Nr XIX/174/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2004r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 1.1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn.
3. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie, jak najdłużej osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.

§ 2.1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej.
2. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.

§ 3.1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i święta w godzinach od 7ºº do 17ºº, a w przypadkach szczególnych do godz. 20ºº z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.
3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Szubina.

§ 4. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje:
1)

usługi gospodarcze, które powinny w szczególności zapewnić:

a)

pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,

b)

zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c)

przyrządzanie posiłków zgodnie z zasadami dietetyki oraz odpowiednio do danej jednostki chorobowej,

d)

dostarczanie gotowych posiłków,

e)

przygotowanie produktów lub posiłków na cześć dnia, w której osoba zostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

f)

wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą pomocą usługową,

g)

utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie lub oddawanie do punktu usługowego,

h)

palenie w piecu, przynoszenie opału,

i)

możliwość kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z różnymi instytucjami w tym z ośrodkiem pomocy społecznej, zakładem opieki zdrowotnej,

j)

w miarę możliwości kontakty z otoczeniem,

k)

inne czynności wynikające z rozeznanych potrzeb.

 
2)

usługi pielęgnacyjne, które powinny w szczególności zapewnić:

a)

wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

b)

pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby zleconą przez lekarza m.in. podawanie leków, smarowanie, oklepywanie, zmiana opatrunków oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,

c)

zapobieganie odparzeniom i odleżynom,

d)

utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem i zamawianie wizyt lekarskich,

e)

inne czynności wynikające z rozeznanych potrzeb.

§ 5.1. Świadczone usługi opiekuńcze są odpłatne.
2. Do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze zobowiązana jest osoba, lub jej przedstawiciel ustawowy wskazany w decyzji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Szubina.
3. Odpłatność za usługi, ustala się decyzją wydaną przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Szubina w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, na zasadach uregulowanych w poniższej tabeli:

Dochód (netto) na osobę procentowe
kryterium dochodu
Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od wysokości kosztu usług opiekuńczych
osoby samotnej osoby w rodzinie
Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
Do 150 % 5 15
Do 200 % 10 20
Do 250 % 15 25
Do 300 % 25 35
Do 400 % 35 50
Do 500 % 50 75
Powyżej 500 % 100 100

§ 6.1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać na jej wniosek, lub wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy w szczególności ze względu na:
1)

konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, placówce leczniczo - rehabilitacyjnej,

2)

konieczności korzystania z usług przez więcej niż jedną osobą w rodzinie,

3)

zdarzenia losowe.

2. Decyzje o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie lub osoba upoważniona przez Burmistrza Szubina.
3. Kierownik podejmując decyzję o wysokości częściowego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze może pomimo wskazanego kryterium dochodowego zastosować korzystniejszy wariant odpłatności o jeden szczebel tabeli wskazanej w § 5 ust. 3, o ile zachodzą przesłanki określone w § 6 niniejszego załącznika do uchwały.

§ 7.1. W przypadku nie wywiązywania się osoby lub przedstawiciela ustawowego z odpłatności za usługi, opłata będzie dochodzona na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub w części stanowiłoby nadmierne obciążenie lub tez niweczyłoby skutki udzielonej pomocy na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego oraz pracownika socjalnego można odstąpić od żądania tego zwrotu.

§ 8.1. Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego tej osoby do 10 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni po wykonaniu usługi.
2. Sposób wnoszenia i wysokość opłaty określa decyzja wydana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Szubina.Uzasadnienie

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj ą pomocy innych osób, a są ich pozbawione należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Usługi dla wskazanych wyżej osób w miejscu zamieszkania mają na celu utrzymanie jak najdłużej tych osób w ich dotychczasowym środowisku, przeciwdziała umieszczeniu ich w domu pomocy społecznej, w których koszt utrzymania mieszkańca jest wysoki.
Z zapisu art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wynika, że rada gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
Zaproponowane zasady odpłatności za usługi ustalone są od posiadanego dochodu własnego osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej i dochodu na osobę w rodzinie.
Dotychczasowa stawka w wys. 6,50 za 1 godzinę usługi opiekuńczej nie odpowiada rzeczywistym kosztom tej usługi. Na skutek inflacji nastąpił realny wzrost rzeczywistych kosztów usług opiekuńczych i z tej przyczyny podniesienie stawki jest konieczne i uzasadnione.


Przewodniczący Rady

Andrzej Wrona


pobierz treść uchwały (169kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XIV/103/11.

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (6 września 2004, 13:07:29)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (24 czerwca 2020, 07:17:23)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1316