Uchwała nr XVI/119/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/119/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szubin na lata 2011–2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.1. Deficyt w roku 2012 w wysokości 3.136.916 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym w kwocie 3.136.916 zł.
2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2013-2027 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wydatki majątkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz uchwałę (2401kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (2173kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XVII/124/12
Uchwała nr XVIII/140/12
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (10 stycznia 2012, 09:06:14)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 kwietnia 2012, 08:52:11)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393