Uchwała nr XLIV/334/09Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2009w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Lepszy przykład niż wykład" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Wysoka Jakość systemu oświaty.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/334/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Lepszy przykład niż wykład" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Wysoka Jakość systemu oświaty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Szubin w roli Lidera Projektu do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO KL).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu III, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konieczna jest zgoda Rady Miejskiej w Szubinie do przystąpienia do w/w konkursu.
Celem tego konkursu jest opracowanie i realizacja innowacyjnych programów i innych innowacyjnych narzędzi, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak by zwiększyć zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (55kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2010, 16:49:25)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 12:37:00)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1475