Uchwała nr X/100/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej i rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2004r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851)

Uchwała nr X/100/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej i rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

     § 1. 1. Udzielić z budżetu Gminy Szubin na 2004r. pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Powiatu Nakielskiego na pokrycie kosztów utworzenia z dniem 1 stycznia 2004r. i funkcjonowania filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.
  2. W ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 Gmina Szubin przekaże Powiatowi Nakielskiemu kwotę 30.445,00 zł. /słownie: trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych/ z przeznaczeniem na:
1) pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie oraz kosztami pochodnymi z tym wynagrodzeniem w wysokości 26.245,00 zł. /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych dwieście czterdzieści pięć złotych/,
2) koszty podróży służbowych w wysokości 3.600,00 zł. /słownie: trzy tysiące sześćset złotych/,
3) koszty wyrobienia pieczęci urzędowych w wysokości 600,00 zł. /słownie: sześćset złotych/.
  3. W ramach pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 mieszczą się wydatki z budżetu Gminy Szubin na 2004r. na utrzymanie biura dla filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie wraz z opłatami związanymi z jego wyposażeniem w komputer z oprogramowaniem, drukarko - kopiarkę, materiałami biurowymi, opłatami za energię elektryczną, c.o., opłatami telefonicznymi oraz za korespondencję.

     § 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Szubin do zawarcia z Zarządem Powiatu Nakielskiego umowy określającej szczegółowe zasady i terminy przekazywania przez Gminę Szubin środków finansowych do Powiatu Nakielskiego, a także terminy i sposób rozliczenia między stronami z udzielonej pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale.

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

     Dnia 27 sierpnia 1990r. między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Żninie a Zarządem Gminy i Miasta Szubin zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 22, poz. 180 z późn. zm.). Od 1 stycznia 1999r. tj. od powstania powiatów, stroną tego porozumienia stał się Starosta Powiatu Nakielskiego. Na mocy tego porozumienia Burmistrz Gminy i Miasta Szubin prowadził, enumeratywne wymienione w przedmiotowym porozumieniu, sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.).
     Z zapisu art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80 poz. 718) wynika, że z dniem 31 grudnia 2003r. wygaśnie z mocy prawa przedmiotowe porozumienie. Oznacza w konsekwencji przejście spraw objętych porozumieniem z dnia 27 sierpnia 1990r. do wyłącznej kompetencji Starosty Powiatu Nakielskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.
     Biorąc pod uwagę interpelacje radnych Rady Miejskiej w Szubinie oraz opinię publiczną Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wystąpił z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy rzeczowej i finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2004r. Pomoc udzielona przez Gminę Szubin umożliwi Starostwu Powiatowemu utworzyć z dniem 1 stycznia 2004r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. W ten sposób mieszkańcy gminy będą mogli załatwiać sprawy budowlane w gminie, bez potrzeby odbywania uciążliwych wyjazdów do Nakła.
     W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Szubin, dnia 11 grudnia 2003r.
RK


pobierz treść uchwały w formie zeskanowanej (87kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (15 grudnia 2003, 11:09:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Markowska (8 stycznia 2004, 09:06:33)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2954