Uchwała nr X/97/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992r. Nr 6, poz. 20, z 1993r. Nr 40, poz. 180, z 1994r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 9, poz. 43)

Uchwała nr X/97/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992r. Nr 6, poz. 20, z 1993r. Nr 40, poz. 180, z 1994r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 9, poz. 43)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji, w składzie następującym:
1. Pan Marek Gajewski - przewodniczący
2. Pan Wiesław Stepczyński - członek
3. Pani Alicja Hoffmann - członek
4. Pani Małgorzata Kwast - członek

§ 2. Tryb oraz sposób dokonania spisu inwentaryzacyjnego określa uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30 poz. 235).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/90 Rady Gminy i Miasta w Szubinie z dnia 20 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwetaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e

W świetle zapisu art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235), w IV kwartale 1990 roku został sporządzony spis inwentaryzacyjny mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji. Powyższy spis był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4 stycznia do 4 lutego 1991 roku. O wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu i możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do Komisji Inwentaryzacyjnej zainteresowane jednostki i osoby zostały powiadomione przez rozplakatowanie. W rozpatrywanych sprawach nie zgłoszono zastrzeżeń.
Na przestrzeni lat, tj. od 1991 do chwili obecnej Wojewoda Bydgoski, a później Kujawsko – Pomorski wydali kilkaset decyzji stwierdzających, że Gmina Szubin z mocy prawa stała się właścicielem nieruchomości ujętych w spisie inwentaryzacyjnym. Proces komunalizacji jest nadal kontynuowany. W spisie sporządzonym w 1990 roku ujętych jest szereg nieruchomości gruntowych położonych głównie na terenie gminy, których rodzaj użytkowania określony jest jako drogi, rowy i wody płynące, w odniesieniu do których nie zostały jeszcze wydane decyzje komunalizacyjne.
Ponadto stwierdzono, że w spisie sporządzonym w 1990 roku nie jest ujętych szereg nieruchomości gruntowych, które z niewiadomych przyczyn zostały pominięte.
Analizując w/w spis należy stwierdzić, że powinien on być zweryfikowany i zaktualizowany według stanu prawnego na dzień dzisiejszy i stanowić będzie podstawę do wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie kolejnych decyzji komunalizacyjnych.
Komisja Inwentaryzacyjna powołana uchwałą Nr II/9/90 Rady Gminy i Miasta w Szubinie z dnia 20 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego, w swym składzie osobowym ze względu na zmianę miejsca pracy niektórych osób oraz odmowę pracy, straciła rację dalszego swojego bytu. Z tych też przyczyn powołanie nowej komisji stało się konieczne.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (15 grudnia 2003, 08:33:45)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 sierpnia 2004, 14:18:50)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3579