Uchwała nr X/95/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Szubin do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego oraz określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania wekslowe wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117, Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr X/95/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Szubin do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego oraz określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania wekslowe wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117, Nr 162, poz. 1568)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Szubin do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do kwoty 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącego zabezpieczenie tego Funduszu na wypadek gdyby Gmina Szubin nie spełniła warunków umorzenia kwoty ca 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), stanowiącej część zaciągniętego kredytu w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Szubinie, umową kredytową nr 2/96/W-05/OW-OK-bs/K/018 zawartą między stronami w dniu 11.03.1996r.

§ 2. Źródłem ewentualnego pokrycia zobowiązania o którym mowa w §1 uchwały będą dochody własne budżetu gminy w latach 2004-2007 w dziale inwestycje.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

Gmina Szubin umową kredytową nr 2/96/W-05/OW-OK-bs/K/018 z dnia 11.03.1996 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnęła w przedmiotowym funduszu kredyt w kwocie 1.280.000,00 zł na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Szubinie. Z zapisu powyższej umowy oraz obowiązujacych warunków umorzeniowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszwawie wynika, iż Gmina Szubin jako kredytobiorca, przy spełnieniu warunków umownych m.in. uzyskaniu efektu ekologicznego, wykonaniu inwestycji w terminie umownym, ma prawo uzyskania umorzenia części powyższej kwoty kredytowej na przestrzeni lat 2004-2007 w wysokości ca 320.000 zł.
Pismem z dnia 10 listopada 2003r. NFOŚiGW w Warszawie zwrócił się do Gminy Szubin o zabezpieczenie powyższej kwoty umorzeniowej w postaci weksla in blanco na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spełnił warunków umorzeniowych części kredytu w kwocie ca 320.000 zł w latach umorzeniowych 2004-2007 i tym samym wierzyciel mógłby zaspokoić swoje roszczenia z przedmiotowego weksla.
Umorzona kwota kredytu zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin".
Fundusz w powołanym wyżej piśmie żąda uchwały Rady Miejskiej w Szubinie upoważniającej Burmistrza Gminy i Miasta Szubin do zobowiązania, o którym mowa w § 1 sentencji niniejszej uchwały.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (15 grudnia 2003, 08:08:25)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 sierpnia 2004, 08:17:45)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3056