Uchwała nr X/93/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Gminę Szubin od Powiatu Nakielskiego udziału we współwłasności nieruchomości położonej przy ulicy Winnicy 79 w Szubinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr X/93/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Gminę Szubin od Powiatu Nakielskiego udziału we współwłasności nieruchomości położonej przy ulicy Winnicy 79 w Szubinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 162, poz. 1568)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę dla Burmistrza Gminy i Miasta Szubin na zawarcie umowy w formie aktu notarialnego na nabycie od Powiatu Nakielskiego na rzecz Gminy Szubin udziału wynoszącego 3277/5006 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Winnicy 79 w Szubinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1620/8 o powierzchni 0,10.07 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 5341 – za kwotę 97.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

W świetle zapisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Z uwagi na brak środków finansowych na ten cel, a także innych sposobów pozyskania mieszkań komunalnych, poszukuje się innych możliwości zwiększenia zasobów mieszkaniowych.
Aktualnie istnieje możliwość nabycia na własność Gminy Szubin od Powiatu Nakielskiego udziału wynoszącego 3277/5006 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej opisanej w sentencji niniejszej uchwały. W powyższym udziale mieści się pięć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 327,7 m².
Nabycie części powyższej nieruchomości pozwoli chociaż częściowo zaspokoić potrzeby osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych, a w szczególności lokali socjalnych, które już od wielu lat oczekują na przydział mieszkania.
Stosownie do uchwały Nr XXXVIII/190/2003 Zarządu Powiatu w Nakle n/Notecią z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zbycia Gminie Szubin udziału we własności nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Winnica 79, cena sprzedaży może być rozłożona na raty.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (15 grudnia 2003, 07:54:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 sierpnia 2004, 07:30:20)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2783