Uchwała nr X/91/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717)

Uchwała nr X/91/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdzić, że jednostkami pomocniczymi gminy Szubin są sołectwa oraz osiedla.
2. Przewodniczącymi organów wykonawczych jednostek pomocniczych są sołtys w sołectwie oraz przewodniczący zarządu osiedla w osiedlach.

§ 2. 1. Sołtysom przysługuje miesięczna dieta za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach jej komisji oraz naradach organizowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin, której wysokość ustalana jest jako suma kwoty 120 zł oraz iloczynu liczby stałych mieszkańców sołectwa i kwoty 0,10 zł.
2. Jako podstawę do obliczenia wysokości diety, o której mowa w ust. 1 na dany rok kalendarzowy bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców sołectwa zameldowanych na pobyt stały na koniec miesiąca września roku ubiegłego, według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy i Miasta w Szubinie.
3. Przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje miesięczna dieta za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach jej komisji oraz naradach organizowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin w wysokości 120 zł.
4. Dieta, o której mowa w ust. 1 i 3 płatna jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca.
5. Dieta, o której mowa w ust. 1 i 3 wypłacana jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie w kasie Agencji PKO lub na konta osobiste.

§ 3. Dieta określona w § 2 ust. 1 i 3 obejmuje także zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. po uprzednim jej ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.

UZASADNIENIE

Z zapisu art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Rada Miejska w Szubinie podejmując 29 grudnia 1999r. uchwałę Nr XI/123/99 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, ustaliła że sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli będzie przysługiwała dieta miesięczna z tytułu pełnionych przez nich funkcji w wysokości 15% obowiązującego najniższego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Dnia 24 kwietnia 2002r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę Nr XXXIV/322/02 w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 1497, zm. z 2003r. Nr 118, poz. 1672).
Z zapisów § 8 ust. 2 statutów sołectw wynika, że pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Natomiast „za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach jej komisji oraz naradach organizowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin sołtysowi przysługuje dieta na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Miejską”.
W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Szubin podjął inicjatywę opracowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Uwzględniając wnioski sołtysów z terenu gminy Szubin odnośnie uzależnienia wysokości diety od liczby mieszkańców sołectwa, Burmistrz Gminy i Miasta Szubin proponuje następujące zasady przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wysokość diety przysługującej sołtysom będzie wynosiła sumę kwoty 120 zł oraz iloczynu liczby stałych mieszkańców sołectwa i kwoty 0,10 zł. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców sołectw według stanu z września 2003r. dieta dla sołtysów w roku 2004r. będzie wynosiła odpowiednio:

Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców na koniec
września 2003r.
Wysokość diety przysługującej
sołtysowi w zł.
Chomętowo 272 147,20
Ciężkowo 290 149
Chraplewo 201 140,10
Dąbrówka Słupska 256 145,60
Gąbin 242 144,20
Grzeczna Panna 74 127,40
Godzimierz 112 131,20
Stary Jarużyn 400 160
Kornelin 175 137,50
Kowalewo 608 180,80
Kołaczkowo 1086 228,60
Królikowo 605 180,50
Łachowo 380 158
Makoszyn 116 131,60
Samoklęski Duże 577 177,70
Małe Rudy 152 135,20
Pińsko 321 152,10
Rynarzewo 1208 240,80
Retkowo 240 144
Słonawy 236 143,60
Słupy 469 166,90
Smolniki 279 147,90
Szubin Wieś 306 150,60
Samoklęski Małe 145 134,50
Szkocja 261 146,10
Tur 1024 222,40
Wolwark 297 149,70
Wąsosz 302 150,20
Zalesie 989 218,90
Żędowo 162 136,20
Żurczyn 195 139,50
Zamość 1110 231
Razem miesięcznie 5149,00

Wysokość diety dla przewodniczących zarządów osiedli będzie wynosiła 120 zł., ponieważ ponoszą oni w porównaniu do sołtysów stosunkowo mniejsze koszty związane z uczestnictwem w pracach organów Rady Miejskiej w Szubinie oraz naradach organizowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin.
Diety obejmują także zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Podjęcie uchwały spowoduje pociągnięcie za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy Szubin, które co roku będą uwzględniane w tym budżecie.
Obciążenie dla budżetu w roku 2004 na wypłatę przedmiotowych diet wyniesie 67.548,00 zł. - wzrośnie w stosunku do roku 2003 o kwotę 17.148,00 zł.
Wydatki na wypłatę diet zostały zabezpieczone w projekcie budżetu gminy Szubin na 2004r.

Szubin, dnia 11 grudnia 2003r.
RK


pobierz treść uchwały (115kB) pdf
ZMIANY:
Uchwała Nr VIII/49/07

Uchylenie wynikające z:
Uchwała Nr XXX/219/09

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (15 grudnia 2003, 07:14:05)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 lutego 2009, 08:55:47)
Zmieniono: uchwała uchylona

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3525