Uchwała nr X/89/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966)

Uchwała nr X/89/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

     § 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne na 2004 rok w następujący sposób:
1) będące właścicielami domów jednorodzinnych na terenie miasta na kwotę 20,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne kwotę po 40,00 zł,
2) będące właścicielami domów jednorodzinnych, lokali i lokatorami domów wielorodzinnych na wsi na kwotę 20,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne po 40,00 zł za każdego psa,
3) pozostałe osoby fizyczne po 40,00 zł za każdego psa.

     § 2. Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

     § 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w II półroczu danego roku podatkowego ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne w następujący sposób:
1) będące właścicielami domów jednorodzinnych na terenie miasta na kwotę 10,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne kwotę po 20,00 zł,
2) będące właścicielami domów jednorodzinnych, lokali i lokatorami domów wielorodzinnych na wsi na kwotę 10,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne po 20,00 zł za każdego psa,
3) pozostałe osoby fizyczne po 20,00 zł za każdego psa.

     § 4. Podatek od posiadania psów ustala się na podstawie imiennych list posiadaczy psów sporządzanych przez Urząd Gminy i Miasta dla terenu miasta Szubin i sołtysów dla poszczególnych sołectw.

     § 5. Podatek od posiadania psów płatny jest w całości z góry bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w II półroczu danego roku podatkowego w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodującej powstanie tego obowiązku.

     § 6. Podatnicy winni uiszczać należny podatek od posiadania psów na konto Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie w Banku PKO BP Nr 77 10201462103690019 lub w Ajencji PKO znajdującej się w siedzibie rzeczonego urzędu. Podatnicy zamieszkali na terenie wiejskim mogą uiszczać podatek u sołtysów, którzy są inkasentami określonymi odrębną uchwałą Rady.

     § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

     § 8. Traci moc uchwała Nr II/17/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2003r. i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 147, poz. 2946)

     § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Uzasadnienie

     Podatek od posiadania psów ustalono zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1999r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804).
     Stawki podatku zostały ustalone na tym samym poziomie co w 2003r. Wiąże się to z nienajlepszą sytuacją ekonomiczno-finansową mieszkańców gminy Szubin.
     W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (71kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (12 grudnia 2003, 14:20:52)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 sierpnia 2004, 09:01:06)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3196