Uchwała nr X/88/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203, poz. 1966)

Uchwała nr X/88/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203, poz. 1966)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

     § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok w sposób następujący:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         550,- zł
  b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        620,- zł
  c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton              850,- zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
 
dwie osie
12 14 900,- 900,-
14 15 1.000,- 1.100,-
od 15 i powyżej   1.100,- 1.260,-
 
trzy osie
12 19 950,- 950,-
19 23 1.100,- 1.150,-
od 23 i powyżej   1.200,- 1.580,-
 
cztery osie i więcej
12 27 1.100,- 1.100,-
27 29 1.200,- 1.660,-
od 29 i powyżej   1.660,- 2.452,80,-

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton           800,- zł
  b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton              850,- zł
  c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                 900,- zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
 
dwie osie
12 25 400,- 500,-
25 31 570,- 920,-
od 31 i powyżej   1.500,- 1.937,76,-
 
trzy osie
12 40 1.300,- 1.730,-
od 40 i powyżej   1.730,- 2.548,65,-

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton                    650,- zł
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, (przyczepa + pojazd silnikowy) (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
 
jedna oś
12 18 400,- 450,-
18 25 450,- 500,-
od 25 i powyzej   650,- 700,-
 
dwie osie
12 28 500,- 600,-
28 33 700,- 900,-
33 38 900,- 1.300,-
od 38 i powyżej   1.200,- 1.700,-
 
trzy osie
12 38 700,- 950,-
od 38 i powyżej   1.000,- 1.300,-

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  a/ mniejszej niż 15 miejsc                   400,- zł
  b/ od 15 do 29 miejsc                         770,- zł
  c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc        1.600,- zł

     § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy Szubin i wykorzystywane na wyłączne ich potrzeby, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

     § 4. Traci moc uchwała Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Szubinie z 12 grudnia 2002r. w sprawie stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2003r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 147, poz. 2945)

     § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Uzasadnienie

     Stawki podatku od środków transportowych zostały określone zgodnie z zapisem art. 10, ust 1 – 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 83).
     Przedmiotowe stawki podatku od środków transportowych w zasadzie odpowiadają w swojej wysokości stawkom obowiązującym w 2003 roku. Wyjątek stanowią stawki, które zostały podwyższone ze względu na ich dostosowanie do wartości minimalnych określonych przez Ministra Finansów. Utrzymanie wysokości stawek wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jest to pewnego rodzaju pomoc gminy w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie utrzymaniu zatrudnienia. W pełni celowe wydaje się również zwolnienie z podatku od środków transportowych o którym mowa w § 2 uchwały.
     W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (12 grudnia 2003, 12:32:24)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (30 sierpnia 2004, 07:16:23)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2629