Uchwała nr X/86/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2004 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr X/86/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2004 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz. 1568)


Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 roku średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2003r. (M.P. Nr 49, poz. 771) wynoszącą 34,57 zł za 1 q, obniżyć do kwoty 30,67 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2004r.

§ 2. Zwolnić od podatku rolnego użytki rolne stanowiące własność Gminy Szubin nie oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub zarząd innym podmiotom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2003r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 147, poz. 2942).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

UZASADNIENIE

Podatek rolny zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, oraz 5 q żyta z 1ha dla gruntów pozostałych obliczonych wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres trzech kwartałów 2003r. wynosi 34,57 zł za 1 q i jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2004r. (M.P. Nr 49, poz. 771). Rada Miejska korzystając z delegacji zawartej w art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) postanowiła obniżyć cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r. na terenie Gminy Szubin z kwoty 34,57 zł do kwoty 30,67 zł za 1 q. Powyższe jest konsekwencją z jednej strony potrzeb budżetu gminy, a z drugiej uwzględnienia złej sytuacji ekonomiczno-finansowej rolnictwa w skali makro jak i mikro.
Zasadne jest również zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych o których mowa w § 2 uchwały.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (12 grudnia 2003, 11:51:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (8 września 2004, 07:24:32)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2536