Uchwała nr X/96/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie określenia na 2004r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr X/96/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie określenia na 2004r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)


Rada Miejska w Szubinie
Uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się do wydania na rok kalendarzowy 2004r. 3 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Szubin.

§ 2. O udzieleniu licencji decydować będzie kolejność złożonych wniosków ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, a w przypadku wpłynięcia większej ilości wniosków o wydanie licencji, to złożone wnioski będą załatwiane w następnym roku kalendarzowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Mista Szubin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371 ze zm.) rady gmin zobowiązane są określić na dany rok kalendarzowy liczbę przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Obecnie na terenie gminy Szubin prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego taksówką jeden przedsiębiorca. Ustalona po zasięgnięciu opinii Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Nakle, na 2004r. dla gminy Szubin liczba 3 licensji jest wystarczająca i w pełni zaspokoi realizowanie usług w zakresie transportu drogowego taksówką
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Szubinie jest celowe i w pełni uzasadnione.


pobierz treść uchwały (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (28 października 2003, 11:56:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 sierpnia 2004, 07:10:04)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2656