Uchwała nr XXVII/198/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 listopada 2008w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z § 64 ust. 3 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/198/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z § 64 ust. 3 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się co następuje:


§ 1.1. Zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenie kontroli w przedmiocie zbadania zarzutów podniesionych w skardze z dnia 21 października 2008 r. wniesionej przez pana Piotra R. na decyzję Burmistrza Szubina z dnia 3 października 2008 r. Nr GP/RGN/7224-63/08.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 winna być przeprowadzona do dnia 10 grudnia 2008 r., a sprawozdanie z jej wyników powinno być złożone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Szubinie w celu kontroli działalności Burmistrza powołała Komisję Rewizyjną. Zgodnie ze Statutem Gminy Szubin Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli. Jednakże Rada może jej zlecić przeprowadzenie kontroli w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
Dnia 22 października 2008 r.wpłynęła do Rady Miejskiej w Szubinie skarga Pana Piotra R. na decyzję Burmistrza z dnia 3 października 2008 r. Nr GP/RGN/7224-63/08.
W związku z powyższym należało zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę doraźną w celu zbadania zasadności zarzutów podniesionych w skardze.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (55kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 grudnia 2008, 08:00:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (29 lutego 2012, 07:27:01)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1579