Uchwała nr XXVII/194/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Na podstawie z art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/194/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie z art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę dla Burmistrza Szubina na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2263/14 o powierzchni 0,0400 ha, objętej księgą wieczystą KW 12389 na rzecz właścicieli przyległej działki nr 2237, na poprawę warunków zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera regulacje prawne pozwalające na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Taką formę można zastosować, w myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 jeżeli, przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 10 wspomnianej ustawy, Burmistrz za zgodą Rady Miejskiej może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobie opisanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 wyłącznie, gdy nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Współwłaściciele nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2237 o powierzchni 0,0500 ha, wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Szubina o bezprzetargowe nabycie działki nr 2263/14 i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
Działka wnioskodawców wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe i jest działką przyległą do działki przewidzianej do sprzedaży. Działka nr 2263/14 o powierzchni 0,0400 ha stanowi własność Gminy Szubin, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i bez wątpienia poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka ta położona jest pomiędzy torami kolejowymi a działką wnioskodawców i od wielu lat jest przez nich użytkowana na cele ogrodnicze.
Proponowana bonifikata pozwoli spełnić oczekiwania wnioskodawców tak, aby wnoszona cena nieruchomości była w zasięgu ich możliwości finansowych i jednocześnie by Gmina nie poniosła zbyt dużych strat.
Jak z powyższego wynika występują przesłanki, wynikające z przepisów obowiązującego prawa, które pozwalają na bezprzetargowe zbycie wspomnianej nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (85kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (4 grudnia 2008, 14:51:24)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (29 lutego 2012, 07:28:42)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 934