Uchwała nr XXVII/190/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 listopada 2008w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo i Wolwark gm. Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/190/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo i Wolwark gm. Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Nadać we wsi Rynarzewo gm. Szubin nazwę drogom wewnętrznym:
a) Malinowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 457/5,
b) Różana obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 529/6,
c) Świerkowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 460/8,
d) Jarzębinowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 533/11.
1.2. Nadać we wsi Wolwark gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Zacisze obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 46.

§ 2. Przebieg nowo nazwanych dróg, o których mowa w § 1, określają schematyczne szkice sytuacyjne części wsi Rynarzewo i części wsi Wolwark gm. Szubin, stanowiące załączniki 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


UZASADNIENIE

Wnioskami z dnia 27 sierpnia 2008 r., 18 września 2008 r. i 3 października 2008 r. Sołtys Sołectwa Rynarzewo oraz Sołtys Sołectwa Wolwark wystąpili do Burmistrza Szubina z prośbą o nadanie następujących nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo:
1. Malinowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 457/5,
2. Różana obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 529/6,
3. Świerkowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 460/8,
4. Jarzębinowa obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 533/11,
oraz położonej we wsi Wolwark:
1. Zacisze obejmująca w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 46,
w celu ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych.
W/w działki w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) są drogami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
W związku z tym, Burmistrz Szubina pismami z dnia 8 i 9 października br. wystąpił do właścicieli przedmiotowych dróg o wyrażenie zgody na nadanie nazw drogom wewnętrznym.
Działka nr 46 położona we wsi Wolwark i działka nr 529/6 położona we wsi Rynarzewo stanowią własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta Nakielski. W oświadczeniu z dnia 29.10.2008 r. i 12.11.2008 r. Starosta Nakielski wyraził zgodę na oznaczenie tych dróg nazwą: Zacisze – dz. nr 46 i Różana - dz. nr 529/6.
Działka nr 457/5 położona we wsi Rynarzewo gm. Szubin stanowi własność: Państwa XXXXXXXXXX. Właściciele drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 457/5 w oświadczeniu z dnia 18.09.2008 r. wyrazili zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nadając nazwę tej drodze Malinowa.
Działka nr 533/11 położona we wsi Rynarzewo stanowi współwłasność spadkobierców po XXXXXXXXXX: Pani XXXXXXXXXX, Pan XXXXXXXXXX, Pani XXXXXXXXXX, Pan XXXXXXXXXX, Pan XXXXXXXXXX. Współwłaściciele drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 533/11 w oświadczeniu z dnia 07.11.2008 r. wyrazili zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nadając nazwę tej drodze Jarzębinowa.
Działka nr 460/8 położona we wsi Rynarzewo stanowi współwłasność: Państwa XXXXXXXXXX, Pana XXXXXXXXXX i Państwa XXXXXXXXXX. Współwłaściciele drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 460/8 w oświadczeniach z dnia 15.10.2008 r., 16.10.2008 r., 20.10.2008r. i 12.11.2008 r. wyrazili zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nadając nazwę tej drodze Świerkowa.
Przebieg nazwanych dróg określono w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
Na terenie wsi Rynarzewo występują już ulice i drogi oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadane nazwy niniejszą uchwałą nie powtarzają się. Natomiast we wsi Wolwark istniejące drogi wewnętrzne do tej pory nie były oznaczone nazwami.
Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Spełniając postulaty mieszkańców wsi Rynarzewo oraz wsi Wolwark w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


pobierz uchwałę (3370kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 14, poz. 311 z dnia 2009-02-23

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (4 grudnia 2008, 14:32:40)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 lutego 2011, 11:43:15)
Zmieniono: dodanie odnośnika do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1116