Uchwała nr XXVI/182/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 listopada 2008w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szubin dla Powiatu Nakielskiego na realizację w 2009 roku zadania p.n.: "Remont Połączenia drogowego Łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska - droga powiatowa nr 1944 i 1943".Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 1381, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) uchwala, się co następuje:

Uchwała nr XXVI/182/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szubin dla Powiatu Nakielskiego na realizację w 2009 roku zadania p.n.: "Remont Połączenia drogowego Łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska - droga powiatowa nr 1944 i 1943".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 1381, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) uchwala, się co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie pieniężnej Powiatowi Nakielskiemu z budżetu Gminy Szubin na realizację zadania p.n.: "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska - droga powiatowa nr 1944 i 1943" w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), która będzie zabezpieczona na powyższy cel w budżecie Gminy Szubin na 2009 r.

§ 2. Szczegółowe zasady dotyczące terminu przekazania pomocy finansowej, o której mowa w § 1 oraz realizacji wykorzystania przeznaczonych środków zgodnie z celem, na które zostały przeznaczone, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Szubina i Zarządem Powiatu Nakielskiego w Nakle nad Notecią.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Powiat Nakielki przystępuje do Wieloletniego Programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" i zamierza złożyć wniosek na projekt drogowy pod nazwą "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska - droga powiatowa nr 1944 i 1943". W związku z powyższym Starosta Nakielski, pismem z dnia 06.11.2008 r. zwrócił się z prośbę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2009 rok w wysokości 500.000,00 zł na realizację w/w inwestycji. Droga Zalesie-Królikowo-Dabrówka Słupska jest drogą powiatową, która przebiega przez teren Gminy Szubin. Remont w/w odcinka drogi powiatowej w zdecydowanej mierze poprawi komunikację w miejscowościach położonych w południowej części Gminy Szubin. Droga ta jest alternatywnym objazdem dla drogi krajowej nr 5, która w przyszłości będzie drogą ekspresową S5.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (72kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (25 listopada 2008, 10:06:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (1 marca 2012, 20:34:38)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132