Uchwała nr XVI/111/07Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 grudnia 2007o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 złNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 54, poz. 901) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 grudnia 2007


o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 54, poz. 901) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę dla Burmistrza Szubina na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sportowej w Szubinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 812/78 o powierzchni 2,2967 ha, objętej księgą wieczystą KW 17842, albowiem wartość przedmiotowej nieruchomości określona w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę -100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Sportowej w Szubinie, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 812/78 o powierzchni 2,2967 ha stanowi własność Gminy Szubin. Prawo własności wpisane jest w księdze wieczystej KW 17842.
Dla działki tej została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 414 z dnia 13 listopada 2007r. dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku produkcyjnego z częścią biurowo – socjalną.
W operacie szacunkowym opracowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pana Jaromira Nowaka, wartość nieruchomości opisanej wyżej została określona na kwotę 440.507 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).
Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niżej niż wartość nieruchomości. Mając na względzie ten przepis, cenę wywoławczą ustalono na kwotę 450.000 zł.
Z uwagi na fakt, że wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej uchwały przekracza kwotę 100.000 zł, stosownie do § 4 ust. 4 uchwały Nr XXXIV/280/06 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - sprzedaż wymaga zgody Rady Miejskiej w Szubinie.
W zaistniałym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (76kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 stycznia 2008, 08:05:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 marca 2012, 08:02:46)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1943