Uchwała nr II/16/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/16/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005r. Nr 16, poz. 219) wprowadza się następującą zmianę:
1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE

Z zapisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika, że rada może wybrać ze swojego grona od jednego do trzech wiceprzewodniczących.
Obowiązujący Statut Gminy Szubin przewiduje, że Rada Miejska w Szubinie wybiera ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady wystąpił z inicjatywą dokonania zmiany w Statucie Gminy Szubin i zastąpienia zapisu o wyborze jednego wiceprzewodniczącego zapisem o wyborze dwóch wiceprzewodniczących.
Przedmiotowa zmiana jest konieczna ze względu na zabezpieczenie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Rady Miejskiej w Szubinie.
W tym stanie rzeczy przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (48kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XXII/170/12.

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 12:59:56)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (5 czerwca 2020, 07:15:46)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085