Uchwała nr II/15/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006w sprawie zawarcia z Burmistrzem Szubina umowy cywilnoprawnej na używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218), art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 180, poz. 1494 i Nr 180, poz. 1497 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 171, poz. 1225) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie zawarcia z Burmistrzem Szubina umowy cywilnoprawnej na używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218), art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 180, poz. 1494 i Nr 180, poz. 1497 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 171, poz. 1225) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zawrzeć z Burmistrzem Szubina umowę na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność do celów służbowych.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie do podpisania umowy, o której mowa w § 1, uwzględniającej uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) z tym, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala się w ilości 300 km oraz maksymalną stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określoną w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w drodze uchwały jego Przewodniczący.
Natomiast art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088) stanowi, iż samochody osobowe niebędące własnością pracodawcy mogą być używane do celów służbowych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
W tym stanie prawnym zachodzi uzasadniona przesłanka do upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisywania z Burmistrzem umowy na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność do celów służbowych, uwzględniającej postanowienia zawarte w § 2 niniejszej uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 12:45:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2006, 12:01:55)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2106