Uchwała nr II/14/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szubina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/14/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szubina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania następujących czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szubina:
1) udzielania urlopów oraz innych zwolnień od pracy,
2) wydawania poleceń wyjazdów służbowych w sprawach dotyczących realizacji zadań gminy Szubin,
3) podpisywania delegacji służbowych i ich rozliczania,
4) kierowania na narady, szkolenia, itp. w sprawach wiążących się z pełnioną funkcją oraz dotyczących zadań własnych i zleconych gminie,
5) rozliczania czasu pracy
6) akceptowania do wypłaty przysługujących Burmistrzowi z mocy prawa należności wynikających ze stosunku pracy

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/7/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Szubin oraz ustalenia zakresu czynności w sprawach prawa pracy, które w odniesieniu do Burmistrza Gminy i Miasta Szubin za Radę Miejską w Szubinie wykonuje jej Przewodniczący.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) czynności w sprawach z zakresu prawa wobec burmistrza dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w drodze uchwały jego przewodniczący, z zastrzeżeniem, iż uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania wynagrodzenia.
Udzielenie upoważnienia Przewodniczącemu Rady, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały pozwoli na racjonalne dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szubina.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 12:43:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 grudnia 2006, 09:24:04)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1922