Uchwała nr II/13/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 oraz z 2006r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/13/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 oraz z 2006r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Szubina Pana Ignacego Ryszarda Pogodzińskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze
(słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych)
4770,00 zł
2) dodatek funkcyjny w wysokości
(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)
1600,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
(słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery złote)
1274,00 zł
4) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)
w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote)
954,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Ignacy Ryszard Pogodziński został wybrany na Burmistrza Szubina w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r.
Dnia 4 grudnia 2006r. Pan Ignacy Ryszard Pogodziński złożył ślubowanie i tym samym objął funkcję Burmistrza Szubina.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrzowi.
Ustalone składniki miesięcznego wynagrodzenia w § 1 niniejszej uchwały są zgodne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).
W powyższym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 12:40:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (21 grudnia 2006, 14:04:31)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2172