Uchwała nr II/12/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/12/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne na 2007rok w następujący sposób:
1) będące właścicielami domów jednorodzinnych na terenie miasta na kwotę 20,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne kwotę po 40,00 zł za każdego psa,
2) będące właścicielami domów jednorodzinnych, lokali i lokatorami domów wielorodzinnych na wsi na kwotę 20,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne po 40,00 zł za każdego psa,
3) pozostałe osoby fizyczne po 40,00 zł za każdego psa.

§ 2. Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w II półroczu danego roku podatkowego ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne w następujący sposób:
1) będące właścicielami domów jednorodzinnych na terenie miasta na kwotę 10,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne kwotę po 20,00 zł za każdego psa,
2) będące właścicielami domów jednorodzinnych, lokali i lokatorami domów wielorodzinnych na wsi na kwotę 10,00 zł od jednego psa, za drugiego i następne po 20,00 zł za każdego psa,
3) pozostałe osoby fizyczne po 20,00 zł za każdego psa.

§ 4. Podatek od posiadania psów płatny jest w całości z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w II półroczu danego roku podatkowego w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodującej powstanie tego obowiązku.

§ 5. Podatnicy winni uiszczać należny podatek od posiadania psów na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie w Banku Spółdzielczym Szubin Nr 73816400010000050520000024.

Podatnicy zamieszkali na terenie wiejskim mogą uiszczać podatek u sołtysów, którzy są inkasentami określonymi odrębną uchwałą Rady.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawskp-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.Uzasadnienie

Podatek od posiadania psów ustalono zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758).
Stawki podatku zostały ustalone na tym samym poziomie co w 2006r. Wiąże się to z nie najlepszą sytuacją ekonom iczno-finansową mieszkańców gminy Szubin.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.¹ Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi /Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992/,
2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 12:36:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 grudnia 2006, 08:49:19)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2029