Uchwała nr II/9/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2007 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 i art 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 136, poz. 969, Nr 143, poz. 1199 z 2006r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/9/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2007 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 i art 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 136, poz. 969, Nr 143, poz. 1199 z 2006r.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. (M.P. Nr 74, poz. 745) średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. wynoszącą 35,52 zł za 1 q, obniżyć do kwoty 31,00 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2007r.

§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne stanowiące własność Gminy Szubin o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.UZASADNIENIE

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. Nr 74, poz. 745), podano średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. w kwocie 35,52 zł.
Rada Miejska postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w wyżej wymienionym Komunikacie z kwoty 35,52 zł za 1 q na kwotę 31,00 zł za 1 q dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2007 r. Powyższe będzie w pewnym stopniu pomocą Burmistrza Szubina dla podatników podatku rolnego posiadających nieruchomości rolne na terenie Gminy Szubin.
Podstawą prawną do przedmiotowej obniżki jest zapis art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnych (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969).
Całkowicie słuszne wydaje się również zwolnienie z podatku rolnego użytki rolne, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2006, 08:04:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 grudnia 2006, 07:07:45)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1920