Uchwała nr I/7/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2006w sprawie ustalenia zasad zwrotu podróży służbowych dla radnych.Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/7/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie ustalenia zasad zwrotu podróży służbowych dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:


§ 1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych qminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

§ 2. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie określa Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie w poleceniu wyjazdu służbowego, a dla radnych Przewodniczący.

§ 3. W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i pozostałym radnym przysługuje zwrot kosztów podróży według maksymalnych stawek za jeden kilometr określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 4. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy wyraża się w trybie § 2 niniejszej uchwały na pisemnym wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie


UZASADNIENIE

W świetle zapisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) określił sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.
Zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Rada Miejska zobowiązana jest do wskazania Wiceprzewodniczącego Rady, który określać będzie termin i miejsce wykonywania podróży służbowej przez Przewodniczącego Rady. Natomiast § 5 ust. 3 tego rozporządzenia obliguje Radę Miejską do określenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych.
Niniejszą uchwałą określono też wzór wniosku na wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcia niniejszej uchwały w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

pobierz uchwałę (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (6 grudnia 2006, 10:44:13)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (6 grudnia 2006, 11:18:08)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2155