Uchwała nr I/6/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2006w sprawie ustalenia diety dla radnych.Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/6/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie ustalenia diety dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:


§ 1. Radni Rady Miejskiej w Szubinie za udział w sesjach Rady oraz jej komisjach otrzymują dietę miesięczną w wysokości 19,3% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 2.1. Dieta miesięczna ulega zmniejszeniu za dany miesiąc o 50% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub komisji.
2. Za usprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu Rady lub komisji uważać się będzie przedłożenie przez radnego Przewodniczącemu Rady zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego o chorobie w ciągu trzech dni po odbyciu sesji lub posiedzenia komisji.

§ 3. Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie za organizowanie pracy komisji i udział w sesjach Rady otrzymują dietę miesięczną w wysokości 31% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie za udział w sesjach Rady oraz za wykonywanie innych czynności wynikających z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady, otrzymują dietę miesięczną w wysokości 31% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Przewodniczący Rady Miejski w Szubinie za organizowanie pracy Rady oraz za prowadzenie obrad Rady, otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 70% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr 1/6/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diety dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że "wysokość diet przysługujących radnym nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.)".
W ustawie budżetowej na 2006r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1726,74.
Mając na względzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, wysokość diet radnych Rady Miejskiej w Szubinie przedstawia się następująco:
-
Przewodniczący Rady - dieta w wysokości 1813,08 zł.
- Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący stałych komisji - dieta w wysokości 802,93 zł.
- pozostali radni - dieta w wysokości 499,89 zł.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
pobierz uchwałę (80kB) pdf

Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr III/9/10 pobierz uchwałę.

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (6 grudnia 2006, 10:41:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (8 lipca 2020, 07:30:14)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2507