Uchwała nr XLI/315/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 października 2006w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/315/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 października 2006


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23.10.2003r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 15, poz. 159), polegających na przeznaczeniu terenu objętego zmianą planu na cele usług z zakresu administracji, parkingów, garaży, komunikacji i zieleni towarzyszącej.

§ 2. Granice obszaru objętego sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 października 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie


UZASADNIENIE

Na etapie prowadzenia prac planistycznych w uchwale Nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie, zauważono błędny zapis dotyczący zakresu oraz terenu objętego przedmiotową zmianą. W nagłówku tejże uchwały przywołano prawidłowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi, natomiast w sentencji błędnie podano cel zmiany, wydzielenie istniejącej stacji transformatorowej oraz teren działki nr 263 w Turze.
Ponadto, po ukazaniu się ogłoszenia o podjęciu omawianej uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian planu, mieszkańcy budynku przy ulicy Kcyńskiej 32, postulowali aby objąć zmianą również teren aktualnie przez nich użytkowany, na którym od wielu lat posiadają swoje ogródki warzywne i garaże. Na załączniku graficznym teren ten obejmuje część obszarów oznaczonych jako A 5 KX i A 6 KS. W związku z tym proponuje się, aby teren przewidziany zmianami obejmował całe obszary o tym samym przeznaczeniu oznaczone w zmienianym planie symbolami A 3U/M, A 4 ZP/KS, A 5 KX, A 6 KS, a nie jak w poprzedniej uchwale, w niektórych przypadkach, tylko ich części. Takie ograniczenia terenów wynikały z celów jakie miały być osiągnięte poprzez przeprowadzenie zmian planu, czyli umożliwienie zagospodarowania istniejącego obiektu i przyległych terenów na potrzeby komisariatu policji.
Jednocześnie, dokonując analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szubin uchwalonego uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r., obszar oznaczony w załączniku graficznym do projektu uchwały położony jest w terenie istniejącej zabudowy usługowej z zielenią. To oznacza, że przeznaczenie tego terenu określone w uchwale jest zgodne z ustaleniami cytowanego wyżej studium.
W zaistniałym stanie rzeczy wnoszę o uchwalenie załączonego projektu uchwały, co pozwoli na kontynuowanie prac nad zmianami omawianego planu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

pobierz uchwałę (249kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (26 października 2006, 12:55:23)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 października 2006, 14:41:35)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636