Uchwała nr XLI/312/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 października 2006w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. odrębnego obwodu głosowania.Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 159, poz. 1127) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/312/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 października 2006


w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. odrębnego obwodu głosowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 159, poz. 1127) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Utworzyć w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych nadzień 12 listopada 2006r., odrębny obwód głosowania nr 16 w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej 9.
2. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 mieści się w świetlicy na Oddziale Chirurgii.

§ 2. Uchwała podlega przesłaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin, adres: www.bip.szubin.pl oraz na tablicach ogłoszeń w gminie i mieście Szubinie.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.UZASADNIENIE

Z zapisu art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wynika, że "rada gminy na wniosek burmistrza tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach ha wniosek kierownika tej jednostki". Można utworzyć także odrębny obwód głosowania w jednostce liczącej mniej niż 15 wyborców, po zasięgnięciu opinii jej kierownika.
Mając na uwadze zapewnienie możliwie wszystkim wyborcom udziału w wyborach, Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, aby nieutworzenie obwodów w takich jednostkach miało miejsce tylko z przyczyn wyraźnie uzasadnionych.
W Centrum Medycznym im. Janusza Korczaka jest około 150 miejsc. Burmistrz Szubina przyjął założenie, że w dniu wyborów w szpitalu w Szubinie będzie przebywać 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie i wystąpił do prezesa w/w placówki o wyrażenie zgody na utworzenie odrębnego obwodu głosowania w szpitalu z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w świetlicy na Oddziale Chirurgii. Prezes Zarządu wyraził na to zgodę.
W związku z powyższym Burmistrz Szubina wystąpił do rady z wnioskiem o podjęcie uchwały i utworzenie odrębnego obwodu głosowania.
Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 2d ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, utworzenie odrębnych obwodów następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów (tj. do 8 października 2006r.).
Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

pobierz uchwałę (82kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (13 października 2006, 14:43:41)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 października 2006, 11:31:39)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1079