Uchwała nr XL/309/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 7 września 2006w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią zamieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 43 ust. 2 ustawy 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r Nr 24, poz 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 75, poz. 518) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/309/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 września 2006


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią zamieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 43 ust. 2 ustawy 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r Nr 24, poz 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 75, poz. 518) uchwala się, co następuje:


§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Pismem ORP.8020-19/2006 z dnia 27.07.2006r. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zwróciło się z prośbą o przedstawienie opinii w formie uchwały organu stanowiącego do projektu uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie Proponowana zmiana dotyczy § 6 ust. 2 uchwały nr XXXI/210/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie zmienionej uchwałą nr XXXIV/232/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2005r. nadając mu brzmienie:

"2. ustala się zakończenie czynności likwidacyjnych na dzień 31 grudnia 2007r." zamiast

"2. ustala się zakończenie czynności likwidacyjnych na dzień 31 grudnia 2006r."

Argumentacja Starostwa Powiatowego przyjęcia takiego rozwiązania związana jest z konsekwencjami finansowymi zakończenia czynności likwidacyjnych. W wersji przed zmianą czynności te miały zakończyć się 31.12.2006 roku. Z dniem tym wszystkie dotychczas niespłacone długi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji stałyby się długami Powiatu Nakielskiego. Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2006r. nie będzie dysponował środkami finansowymi umożliwiającymi zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Stąd istnieje potrzeba rozłożenia spłaty wierzytelności w czasie, aby je zaspokoić w miarę pozyskiwanych środków i poprzez czynności egzekucyjne nie zdezorganizować działalności powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

pobierz uchwałę (170kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (19 września 2006, 12:48:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (29 września 2006, 07:59:22)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1279