Uchwała nr XL/308/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 7 września 2006w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XL/308/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 września 2006


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin zmienionej uchwałą Nr XXV/223/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2005 roku, a także uchwałą Nr XXXVI/289/2006 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 200,00 zł włącznie - I grupa dochodowa
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium szkolnego - II grupa dochodowa"

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Miesięczna kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) dla l grupy dochodowej - 57,00 zł,
2) dla II grupy dochodowej - 52,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Zgodnie z art. 90d ust. 7 w/w ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950) od 01.10.2006r. kwota tego dochodu została podwyższona. Zapis § 3 ust. 2 pkt 3 regulaminu dotyczący kwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej przed zmianą zawierał konkretną kwotę tego dochodu, która obowiązuje do 30.09.2006r., co powoduje konieczność jego zmiany. Proponowana nowelizacja tego przepisu określa górną granicę II grupy dochodowej w brzmieniu jak w ustawie o systemie oświaty. Jednocześnie ustanowiono dwie grupy dochodowe zamiast trzech.
Art. 90d ust. 9 powyższej ustawy stanowi, że stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.07.2006r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 130, poz. 903) kwota ta uległa zmianie (wzrosła z 56,00 zł do 64,00 zł), co spowodowało że kwota stypendium dla uczniów zakwalifikowanych do III grupy dochodowej (§ 3 ust. 4 pkt 3 regulaminu) nie wyczerpywała dyspozycji ustawy. Konsekwencją zmiany § 3 ust. 2 jest (ustalenie dwóch grup dochodowych) jest konieczność określenia tylko dwóch miesięcznych kwot stypendium.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

pobierz uchwałę (120kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XXXV/418/17.

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (19 września 2006, 12:45:33)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 marca 2020, 11:51:07)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1321