Uchwała nr XXXIII/270/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 grudnia 2005w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 20 ust. 1-2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i z 2003r. Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) i § 1 ust. 1, § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/270/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 20 ust. 1-2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i z 2003r. Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) i § 1 ust. 1, § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego o jakim mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla jednostek organizacyjnych gminy Szubin w kwocie 734,00 zł.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania o jakim mowa w § 3 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia dla:
1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w kwocie - 5,55 zł
2) Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w kwocie - 5,15 zł
3) Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminie Szubin w kwocie - 1,93 zł
4) Przedszkoli Samorządowych w gminie Szubin w kwocie - 1,93 zł
5) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie - 2,51 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina oraz Kierownikom w/w jednostek organizacyjnych gminy Szubin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/207/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Szubin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.Uzasadnienie

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 146 z późn. zm.)
Zgodnie z tym aktem prawnym miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w w/w rozporządzeniu i wartości jednego punktu w złotych.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych ustala rada gminy w pierwszej kategorii zaszeregowania.
Wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy stosownie do możliwości finansowych. Wielkości te wzrosły do roku ubiegłego o założony procent inflacji przeciętnego wynagrodzenia tj. o 1,5%.
Ustalone najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, o których mowa w § 1 i 2 w sentencji niniejszej uchwały znajdują swoje zabezpieczenie w uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/270/05 z dnia 29 grudnia 2005r. budżecie gminy Szubin na 2006 rok.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 stycznia 2006, 12:49:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (2 lutego 2006, 07:51:45)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2509