Uchwała nr XXXIII/269/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 grudnia 2005w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym we wsi Zamość gm. Szubin.Na podstawie art 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/269/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym we wsi Zamość gm. Szubin.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Nadać we wsi Zamość gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Słoneczna, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 471/16.
2. Nadać we wsi Zamość gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Łąkowa, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 501/1.

§ 2. Przebieg nowo nazwanych dróg, o których mowa w § 1, określają schematyczne szkice sytuacyjne wsi Zamość, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zdjęcie

Zdjęcie


Uzasadnienie

W związku z koniecznością ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych Rada Sołecka Sołectwa Zamość wystąpiła z wnioskiem z dnia 15 listopada 2005 roku o nadanie następujących nazw drogom wewnętrznym:
1. Słoneczna, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 471/16
2. Łąkowa, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 501/1
Działki nr 471/16 i 501/1 w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) są drogami wewnętrznymi. W świetle zapisu art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Działka nr 471/16 stanowi własność Pana .................... zam. w ...................., a działka nr 501/1 stanowi własność Skarbu Państwa.
Właściciel drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 471/16 w oświadczeniu z dnia 12 grudnia 2005r. wyraził zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nadającej nazwę tej drodze Słoneczna. Natomiast na nadanie nazwy Łąkowa drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 501/1 w oświadczeniu z dnia 15 grudnia 2005r. zgodę wyraził Starosta Nakielski.
Przebieg nazwanych dróg określono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Na terenie wsi Zamość występują już ulice oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadane nazwy niniejszą uchwałą nie powtarzają się.
Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Spełniając postulaty mieszkańców wsi Zamość oraz w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (333kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 stycznia 2006, 12:40:59)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 stycznia 2006, 14:21:22)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2170