Uchwała nr XXXII/264/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 20 grudnia 2005w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku Spółdzielczym w Szubinie na pokrycie deficytu w budżecie gminy na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z2002r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/264/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 grudnia 2005


w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku Spółdzielczym w Szubinie na pokrycie deficytu w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z2002r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:§ 1. Zaciągnąć kredyt z Banku Spółdzielczego w Szubinie w kwocie 400.000,- zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2005 roku.

§ 2. Do podpisania umowy kredytowej o którym mowa w § 1 upoważnia się Burmistrza Szubina Ignacego Pogodzińskiego legitymującego się dowodem osobistym Nr WL 6883306 wydanym Przez Naczelnika Miasta i Gminy w Szubinie.
Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Szubin.

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania o którym mowa w § 1 uchwały będą dochody własne budżetu gminy w roku 2006.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu o którym mowa w § 1 uchwały będzie weksel in blanco.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

W związku z tym, że w uchwalonym budżecie gminy na 2005 rok występuje deficyt zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie. Planowany deficyt to kwota 3.770.350,- zł. Na jego pokrycie zostały zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.203.526.- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy w kwocie 1.500.000,- zł a na pozostałą kwotę kredyty w bankach krajowych.
W bieżącym roku realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne na których sfinansowanie nie wystarczają środki własne zaplanowane w budżecie gminy na 2005. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu na dzień dzisiejszy w wysokości 400.000,- zł.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (27 grudnia 2005, 13:54:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 stycznia 2006, 08:40:23)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2036