Uchwała nr XXXI/260/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2005w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/260/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szubin na 2006 rok w sposób następujący:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,1-6 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) letniskowych - 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, grunty i obiekty budowlane stanowiące własność Gminy Szubin, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/185/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 125, poz. 2148).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.


UZASADNIENIE

Stawki podatku od nieruchomości zawarte w § 1 uchwały zostały uchwalone zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).
Przedmiotowe stawki zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi zawartemu w zarządzeniu Nr 0151/111/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 września 2005r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy na 2006 roku jednak są niższe w stosunku do górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, a to ze względu na potrzeby budżetu gminy oraz na trudną sytuację finansową zarówno osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Powyższe będzie w pewnym stopniu pomocą urzędu gminy w celu utrzymania zadawalającego poziomu życia mieszkańców, jak również w dalszym prowadzeniu przez podmioty działalności gospodarczej, a tym samym zachowaniu istniejących miejsc pracy.
Całkowicie słuszne wydaje się również zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2005, 09:27:12)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (1 grudnia 2005, 08:44:03)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2004