Uchwała nr XXXI/259/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli samorządowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/259/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli samorządowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli samorządowych (zmiany: uchwała Nr XXI/208/2000) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1 ust. 1 ustala się, że odpłatność od 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola samorządowego gminy Szubin wynosić będzie od dnia 1 stycznia 2006r. 65 zł miesięcznie.
§ 1 ust. 2 ustala się odpłatność za wyżywienie w przedszkolu:
- za obiad - 50 % wartości stawki dziennej
- za śniadanie i podwieczorek po 25 % wartości stawki dziennej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli samorządowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.Uzasadnienie

Dotychczasowa opłata stała za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli wynosi 55 zł od dziecka w stosunku miesięcznym.
W związku z tym, że koszty utrzymania przedszkoli samorządowych wzrastają niewspółmiernie do posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, które są przeznaczone na utrzymanie przedszkoli, zachodzi pilna potrzeba zwiększenia tej opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli do kwoty zaproponowanej w uchwale.
Dodatkowe opłaty przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania przedszkoli oraz na zakup pomocy dydaktycznych.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (61kB) pdfUCHWAŁA UTRACIŁA MOC NA PODSTAWIE:
Uchwała Nr XXXVIII/288/09

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2005, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (10 sierpnia 2009, 13:54:24)
Zmieniono: uchwała utraciła moc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2204