Uchwała nr XXXI/257/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2005w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/257/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487) uchwala się, co następuje:Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin, zwany dalej regulaminem, który określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin,
4) nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3,
5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 2
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi instytucjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
f) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.
2. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,
d) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
e) zachęcanie nauczycieli do udziału w olimpiadach, konkursach,
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole,
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych,
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat wynosi:
1) 3 % płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla nauczycieli,
2) 10 % płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla dyrektorów.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - burmistrz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 20 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 7. 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje z powodu przebywania na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 8. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku na wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
LP. Stanowisko kierownicze Stawki dodatku funkcyjnego
od - do
1.2.
Przedszkola
a. dyrektor przedszkola
b. wicedyrektor

Szkoły wszystkich typów
a. dyrektor szkoły liczącej
- do 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 - 24 oddziałów
- 25 i więcej
b. wicedyrektor szkoły
c. kierownik świetlicy
400 - 600
200 - 300300 - 500
500 - 700
700 - 900
900 - 1100
200 - 400
100 - 150
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

§ 10. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych tabelą przyznaje burmistrz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły,
3) wyniki pracy szkoły.

§ 11. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji:
1) opiekuna stażu w wysokości - 30,- zł,
2) wychowawcy klasy:
a) w szkole - 30,-zł,
b) w przedszkolu - 35,-zł.

§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 13. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin, w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora - burmistrz.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 15. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć w powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy:
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub %, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 7
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 16. W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty nagród:
1) 20 % tego funduszu na nagrody Burmistrza,
2) 80 % tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.

§ 17. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora występują: dyrektor, rada pedagogiczna i związki zawodowe działające w szkole.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli,
3) dyrektor MZOSiR, wizytatorzy - dla dyrektorów,
3) Zarządy Międzyzakładowych Organizacji Związków Zawodowych po 1 dla każdej organizacji związkowej - dla nauczycieli i dyrektorów.
3. Nagroda może być także przyznana i inicjatywy Burmistrza.
4. Wniosek o nagrodę Burmistrza opiniują:
1) dla nauczycieli - rady pedagogiczne i odpowiednie ogniwa związków zawodowych działających w szkole,
2) dla dyrektorów - odpowiednie ogniwa związków zawodowych działających w szkole.
5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach po otrzymaniu nagrody.
6. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. nagród, powołaną przez organ prowadzący, w skład której wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego,
2) dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych reprezentujących nauczycieli.

§ 18. 1. Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo prowadzi uroczystości szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
2. Nagrodę Burmistrza przyznaje się dyrektorowi za:
1) uzyskane osobiście przez dyrektora lub przez nauczycieli w kierowanej przez niego szkole osiągnięcia wymienione w ust. 1,
2) wzorową organizację szkoły,
3) właściwe i racjonalne gospodarowanie środkami przydzielonymi szkole,
4) tworzenie i wzbogacanie bazy szkolnej,
5) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 4 z kryteriów o których mowa w ust. 1.

§ 19. 1. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.
2. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, W uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę w innym czasie.
3. Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać w Miejskim Zespole Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Szubinie.
2) Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" - Komisja Międzyzakładowa w Bydgoszczy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXIII/209/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 29 poz. 544).

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2006r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.Uzasadnienie

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Szubin stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.
Średnie wynagrodzenia nauczycieli na 2006r. ustalone w gminie Szubin na podstawie Karty Nauczyciela i regulaminu dla poszczególnych stopni awansu zawodowego spełniają normę określoną w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela tzn. odpowiadają średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w ustawie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

pobierz uchwałę (458kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2005, 09:13:26)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 grudnia 2005, 11:42:54)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2678