Uchwała nr XXX/255/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 października 2005w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" i pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i ust. 4, art. 86, art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 oraz Nr 281, poz. 2782) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/255/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005


w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" i pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i ust. 4, art. 86, art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 oraz Nr 281, poz. 2782) uchwala się, co następuje:


Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Szubin, a także zasady nabywania nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych do tego zasobu.
2. Zasady gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, określone w niniejszej uchwale obejmują także nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej i leśnej.
3. Postanowienia uchwały stosuje się odpowiednio w razie nabywania, zbywania, zamiany nieruchomości oraz oddawania w użytkowanie wieczyste między Gminą Szubin, a Skarbem Państwa, a także między Gminą Szubin, a jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. W sprawach gospodarowania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, póz. 2603 z późn.zm.) oraz według zasad określonych w niniejszej uchwale, organem reprezentującym Gminę Szubin jest Burmistrz Szubina.

§ 3.1. Z wyłączeniem spraw określonych w ust. 2, obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szubin nie wymaga podejmowania odrębnych uchwał Rady Miejskiej.
2. Zgody Rady Miejskiej wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:
1) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za obniżoną cenę, a także nieodpłatne oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego,
2) przekazywanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny,
3) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
4) przekazywanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,
5) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek z udziałem Gminy Szubin w postaci prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
6) przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych przez Gminę jednostek organizacyjnych, samorządowych osób prawnych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

§ 4.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szubin mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej w przypadkach określonych w ustawie oraz w niniejszej uchwale.
2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, a także innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 5.1. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie następuje w drodze przetargu.
2. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie można odstąpić od przeprowadzenia przetargu w przypadku:
1) umów zawieranych na czas nie dłuższy niż 3 lata,
2) przedłużenia czasu trwania umów uprzednio zawartych na grunty wykorzystywane na cele rolne,
3) innych - nie wymienionych w pkt 1 i 2 - w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową.

Rozdział II

Zasady nabywania nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

§ 6. Przy nabywaniu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości winno uwzględniać się potrzeby zabudowy i rozwój Gminy, wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin, a także obowiązki wykonywania przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych.

§ 7. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości nie wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział III

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

§ 8.1. Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży nieruchomości albo oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, uwzględnia się jej położenie oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin, a także inne ważne powody uwzględniające słuszne interesy Gminy.
2. W użytkowanie wieczyste winny być oddawane przede wszystkim następujące nieruchomości:
1) grunty niezabudowane,
2) zabudowane obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub rozbiórki,
3) zabudowane obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

§ 9.1. Do ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stosuje się zasady określone w przepisach rozdziału 8 ustawy oraz w niniejszej uchwale.
2. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
1) pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową,
3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,
4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przez dniem 5 grudnia 1990 roku,
5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z Państwem, na cele działalności sakralnej,
7) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 2 ustawy,
- Burmistrz Szubina może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z ustawą. Wysokość udzielonej bonifikaty nie może być jednak wyższa niż 50% ustalonej ceny nieruchomości.
3. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest zapłata całej ceny sprzedaży nieruchomości przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Przepis ten nie dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 10. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, ustalona zgodnie z art. 67 ustawy cenę tej nieruchomości obniża się o 30%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach cena tych nieruchomości może być obniżona o więcej niż 30%, jednak nie więcej niż o 50%.

§ 11.1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie w ciągu 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, od której nie udzielono bonifikaty określonej w § 10 niniejszej uchwały - może zostać rozłożona na raty, nie dłużej jednak niż na 10 lat. Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia.
3. Pierwsza rata, która nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na siedem dni przed terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem - w terminach ustalonych w umowie.
4. Rozłożona na raty nie spłacona część podlega oprocentowaniu w wysokości 50 % stopy procentowej kredytu refinansowego w NBP obowiązującej w dniu wydania zarządzenia o sprzedaży.

§ 12. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę, której zapłata winna być dokonana jednorazowo, nie później niż na siedem dni przed terminem zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 13. Jeżeli nieruchomości gruntowe oddawane są w użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem wypadków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1 - 6 i pkt 8 ustawy, od pierwszej opłaty i opłat rocznych mogą być stosowane bonifikaty, nie wyższe jednak niż 50 %.

§ 14. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego udziela się na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

§ 15.1. Osoby prawne i fizyczne oraz inne jednostki, które zostaną ustalone nabywcami nieruchomości od Gminy Szubin, ponoszą następujące koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia:
1) opracowań (podziałów) geodezyjnych,
2) wyceny nieruchomości,
3) sporządzenia umowy notarialnej,
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 podlegają zapłacie przez nabywcę na rzecz Gminy Szubin, najpóźniej na siedem dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Rozdział IV

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innych tytułów prawnych osobom fizycznym i prawnym

§ 16. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szubin mogą być oddawane osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innych tytułów prawnych.

§ 17. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innych tytułów prawnych uwzględnia się jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin oraz planowane terminy realizacji zadań Gminy związanych z tymi nieruchomościami.

§ 18. Oddawanie nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innych tytułów prawnych następuje w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej według zasad określonych w ustawie oraz w § 4 niniejszej uchwały.

§ 19.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innych tytułów prawnych może nastąpić na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.
2. Jeżeli nieruchomość oddawana jest na czas oznaczony, okres obowiązywania umowy w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy niż trzy lata, zaś umowa cywilnoprawna, na podstawie której następuje oddanie nieruchomości, winna przewidywać okoliczności jej rozwiązania przez upływem czasu, na który została zawarta, w drodze jednostronnego oświadczenia Gminy Szubin.

§ 20. Szczegółowe warunki oddawania nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innego tytułu prawnego określa zawarta pomiędzy Gminą, a tą osobą umowa lub odpowiednio akt - inny tytuł prawny, stanowiący podstawę do oddania tej nieruchomości.
1) oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, na rzecz której nieruchomość jest oddawana,
2) oznaczenie nieruchomości,
3) cel, na który nieruchomość jest oddawana,
4) wysokość należnych Gminie opłat z tytułu oddania nieruchomości,
5) czas, na który nieruchomość jest oddawana,
6) umowne okresy wypowiedzenia umowy,
7) 7) ustalenie co do zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomości po wygaśnięciu umowy.

Rozdział V

Sprzedaż nieruchomości lokalowych

§ 21. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do sprzedaży lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności, w tym:
1) lokali mieszkalnych,
2) loakli wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, zwanymi dalej "lokalami użytkowymi".

§ 22.1. Sprzedaż lokalu może nastąpić w celu zaspokojenia osobistych potrzeb właściciela i jego bliskich.
2. Decyzję o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży podejmuje Burmistrz Szubina.

§ 23. Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej mogą być przeznaczone wyłącznie lokale, z którymi nie wiążą się zaległości z tytułu czynszu najmu, dzierżawy i inne opłaty.

§ 24.1. Cenę lokalu przeznaczonego do zbycia ustala się na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z którym Gmina Szubin ma podpisaną umowę na świadczenie usłua z zakresu wyceny nieruchomości.
2. W przypadku sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej, jego cenę ustala się w wysokości nie niższej niż jego wartość.

§ 25.1. Cena lokalu sprzedawanego w drodze przetargu podlega zapłacie w ciągu 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2. W przypadku sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej, pierwsza rata, która nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny sprzedaży lokalu, podlega zapłacie nie później niż na siedem dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem - w terminach ustalonych przez strony w umowie.
3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 50 % stopy procentowej kredytu refinansowego w NBP obowiązującej w dniu wydania zarządzenia o sprzedaży.

§ 26. Burmistrz Szubina może udzielać następujących bonifikat od ustalonej ceny sprzedaży lokali mieszkalnych:
1) 80 % - jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego nabywcy jest renta lub emerytura,
2) 70 % - jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny nabywcy nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał poprzedzający wydanie przez Burmistrza zarządzenia o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej,
3) 60 % - jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny nabywcy przekracza kryterium określone w ust. 2).

§ 27. W przypadku zbywania lokalu odpowiednio na rzecz najemcy lub dzierżawcy, który za zgodą Gminy lub zarządcy dokonał remontu kapitalnego mającego wpływ na podniesienie standardu lokalu, albo jeżeli w wyniku takich prac nastąpiło wyodrębnienie lokalu przeznaczonego do sprzedaży - na poczet ceny sprzedaży tego lokalu zalicza się nakłady z tego tytułu poniesione przez najemcę lub dzierżawcę wykazane w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 28.1. Nabywcy lokali mieszkalnych ponoszą następujące koszty związane z przygotowaniem nieruchomości lokalowej do zbycia:
1) opracowań (podziałów) geodezyjnych,
2) wyceny nieruchomości,
3) sporządzenia umowy notarialnej,
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 podlegają zapłacie przez nabywcę na rzecz Gminy Szubin, najpóźniej na siedem dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Rozdział VI

Zasady oddawania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin we władanie jednostkom organizacyjnym

§ 29.1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.
2. W przypadku, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:
1) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportowo - turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,
2) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na realizację innych celów publicznych, a także pod budownictwo mieszkaniowe
- Burmistrz może udzielić bonifikaty od opłat rocznych ustalonych zgodnie z przepisami ustawy, obniżając wysokość tych opłat nie więcej niż o 50 %.
3. Zasady udzielania bonifikaty od opłat rocznych, określone w ust. 2 mają także zastosowanie do ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał z mocy prawa.
4. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, która oddała tę nieruchomość lub jej część w najem lub dzierżawę, jest zobowiązana do uiszczania opłat rocznych w wysokości 1% ceny nieruchomości i zostaje pozbawiona bonifikaty, o której mowa w ust. 2.

§ 30.1. W przypadku oddawania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w najem, dzierżawę lub użyczenie, szczegółowe warunki korzystania z tej nieruchomości określa umowa zawarta pomiędzy Gminą, a tą jednostką.
2.
Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy w najem, dzierżawę lub użyczenie następuje w drodze bezprzetargowej.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 31. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
2) uchwała Nr XXXII/258/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, w drodze bezprzetargowej,
3) uchwała Nr XXXII/259/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza wysokości określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

§ 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają odpowiednio zastosowanie:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
2) Kodeks cywilny,
3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska w Szubinie uprawniona jest do określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) zawarte są kompetencje dla Rady Miejskiej określające, w jakich sprawach może ona podejmować uchwały dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność tut. jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi:
1. zwolnienia z obowiązku zbywania w drodze przetargu niektórych nieruchomości,
2. wyrażenia zgody dla Burmistrza na udzielanie bonifikat w zakresie sprzedaży nieruchomości wymienionych w § 9 niniejszej uchwały,
3. udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
4. zobowiązania nabywców nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, do ponoszenia kosztów przygotowania dokumentacji.
Ponadto należy stwierdzić, że uchwały Rady Miejskiej wymienione w § 31 niniejszej uchwały podjęte zostały w 1998 roku. kiedy organem wykonawczym Rady Miejskiej w Szubinie był Zarząd Gminy i Miasta Szubin.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Popławski

U C H Y L O N A

pobierz uchwałę (446kB) pdfUchylenie wynikające z:
Uchwała Nr XXXIV/280/06

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 listopada 2005, 13:39:44)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (10 października 2008, 11:28:12)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2581